Algemene voorwaarden Versie 2017ALGEMENE VOORWAARDEN van P.A. Scheltinga – vertaalservice en taalcursussen

Artikel 1. Begripsbepalingen voor de algemene voorwaarden

a) Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
b) Opdrachtnemer: P.A. Scheltinga – vertaalservice en taalcursussen, Sniedershorst 23, 7531 KK Enschede (verder te noemen Opdrachtnemer)
c) Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wie Opdrachtnemer in het kader van een opdracht werkzaamheden verricht.
d) Deelnemer: de door Opdrachtgever opgegeven persoon die deelneemt aan een cursus die Opdrachtnemer verzorgt, eventueel zijnde de Opdrachtgever zelf.
e) Opdracht: de overeenkomst waarbij P.A. Scheltinga zich jegens de opdrachtgever verbonden heeft werkzaamheden te verrichten. De opdracht omvat al hetgeen tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is overeengekomen alsmede al hetgeen dat uit de aard en de omvang van de aan Opdrachtnemer opgedragen werkzaamheden voortvloeit;
f) Offerte: een aanbod van P.A. Scheltinga tot het verrichten van werkzaamheden in het kader van een opdracht;


Artikel 2 – Toepasselijkheid van de voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer, en een opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij Opdrachtnemer met de toepassing daarvan schriftelijk heeft ingestemd.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.


Artikel 3 – Offertes, totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen.

3.2 Alle door Opdrachtnemer uitgebrachte offertes vervallen automatisch na verloop van een periode van zes weken nadat de offerte is uitgebracht.

3.3 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding (ook per e-mail) door de Opdrachtgever van de offerte van Opdrachtnemer of – indien geen offerte is uitgebracht – door schriftelijke bevestiging (ook per e-mail) van Opdrachtnemer van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht.

3.4 Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens, woordenlijsten, tekeningen enz. verstrekt, mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.


Artikel 4 – Wijziging, intrekking van opdrachten

4.1 Wijzigingen of aanvullingen betrekking hebbende op een reeds tot stand gekomen opdracht kunnen slechts schriftelijk en met wederzijds goedvinden tot stand komen.

4.2 Indien de omvang van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Opdrachtnemer gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.3 Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

4.4 Indien een opdracht door de Opdrachtgever wordt ingetrokken, is deze betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde voorbereidende werkzaamheden voor het overige gedeelte. Deze vergoeding bedraagt minimaal 20% van het in de offerte genoemde honorarium. Opdrachtnemer stelt het reeds vervaardigde werk ter beschikking van de opdrachtgever.

4.5 Indien Opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd en deze niet meer elders kan worden benut, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van 50 % van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht.


Artikel 5 – Uitvoering van opdrachten, geheimhouding

5.1 Met de Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor Opdrachtnemer tot een inspannings-verplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen, van opdrachtnemer verlangd kan worden.

5.2 Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever op de hoogte houden van de uitvoering van de opdracht en hem desgevraagd inlichtingen verstrekken die betrekking hebben op de opdracht.

5.3 Opdrachtnemer zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. Opdrachtnemer zal zijn medewerkers tot geheimhouding verplichten. Opdrachtnemer is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door zijn medewerkers indien hij aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

5.4 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen heeft Opdrachtnemer het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd zijn verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. Opdrachtnemer zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten.


Artikel 6 – Vertaalwerkzaamheden

6.1 Het honorarium voor een vertaler is in beginsel gebaseerd op een woordtarief. Voor andere werkzaamheden dan vertaalwerk wordt in beginsel een honorarium op basis van een uurtarief in rekening gebracht. Ook door de klant reeds vertaalde stukken tekst, die nagekeken en verbeterd worden, worden in rekening gebracht. Opdrachtnemer kan tevens naast zijn honorarium ook de verschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen. Tenzij anders afgesproken wordt de factuur altijd samen met de vertaling opgestuurd.

6.2 Indien Opdrachtnemer voor de offerte de volledige tekst niet heeft kunnen inzien kan Opdrachtnemer echter na de aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte de gedane prijsopgave en opgegeven termijnen nog herroepen.

6.3 Opdrachtgever verstrekt op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de te vertalen tekst alsmede documentatie en terminologie, indien beschikbaar. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

6.5 Opdrachtnemer staat niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, indien Opdrachtnemer is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook al zijn deze te goeder trouw verstrekt.

6.6 De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtnemer is gehouden om, zodra hem duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.

6.7 De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van persoonlijke aflevering of verzending per gewone post, telefax, koerier of modem e.d. Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.


Artikel 7 - Taalcursussen

7.1 De cursusbijeenkomsten worden in overleg door Opdrachtnemer en Opdrachtgever / Deelnemer ingepland.

7.2 Opdrachtgever of Deelnemer kan deelname aan een cursus alleen schriftelijk annuleren. Bij annulering vóór de geplande aanvangsdatum wordt de eerste cursusbijeenkomst alsmede de kosten voor het cursusmateriaal in rekening gebracht. Bij annulering na deze datum of bij tussentijdse beëindiging wordt naast de reeds uitgevoerde bijeenkomsten één extra bijeenkomst in rekening gebracht.

7.3 Opdrachtgever / Deelnemer mag drie van tien ingeplande cursusbijeenkomsten zonder kosten verschuiven. De overige verschoven cursusbijeenkomsten gelden als afgezegd en worden in rekening gebracht.

7.4 Tenzij anders overeengekomen dient de gehele cursus te zijn afgerond binnen een periode van twee maal de oorspronkelijk vastgestelde doorlooptijd vanaf de eerste overeengekomen lesbijeenkomst, met een maximum van één jaar. Bij overschrijding van deze termijn kan de opdrachtgever of deelnemer geen aanspraak meer maken op resterende trainingsuren. Opdrachtnemer is in dit geval niet gebonden aan restitutie van lesgeld of enige andere compensatie.

7.5 Opdrachtnemer kan een geplande cursusbijeenkomst in overleg met Opdrachtgever / Deelnemer verschuiven.


Artikel 8 – Betalingsvoorwaarden

8.1 Indien een betalingstermijn is overeengekomen, dient betaling binnen die termijn te geschieden. In alle andere gevallen geldt conform de Europese Richtlijn 2000/35/EG een betalingstermijn van 30 dagen.

8.2 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus inbegrepen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten zijn conform de bij rechtspraak gehanteerde staffel kosten buitengerechtelijke incassokosten.

8.3 Opdrachtnemer heeft het recht van de opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling, en/of (aanvullende) zekerheid in de vorm van bijvoorbeeld een bankgarantie, te verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht te beginnen. Indien de opdrachtgever niet binnen vijf werkdagen na schriftelijk verzoek daartoe een zekerheid als hiervoor bedoeld heeft gesteld, heeft Opdrachtnemer het recht haar verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden. In geval van opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst behoudt Opdrachtnemer het recht op vergoeding van de tot dusver uitgevoerde werkzaamheden.

8.4 Indien de opdrachtgever van oordeel is dat door Opdrachtnemer aan hem gefactureerde bedragen onjuist zijn, is hij gehouden daartegen binnen de volgens artikel 8.1 geldende betalingstermijn schriftelijk en gespecificeerd bezwaar te maken. Indien niet is voldaan aan het in dit lid gestelde, vervalt het recht van de opdrachtgever om tegen de hoogte of samenstelling van het factuurbedrag bezwaar te maken.


Artikel 9 – Reclames en geschillen

9.1 De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan Opdrachtnemer te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

9.2 Indien de klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren of vervangen dan wel, indien Opdrachtnemer redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering kan voldoen, een reductie op de prijs verlenen.

9.3 Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt of doen bewerken en vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.

9.4 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaak niet aan overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na aflevering.


Artikel 10 – Aansprakelijkheid: vrijwaring

10.1 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan Opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl. BTW van de desbetreffende opdracht.

10.2 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen aan derden indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op de derde kan worden verhaald.

.10.3 Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer vervalt na verloop van een jaar, te rekenen vanaf het moment dat de schade ontstaan is, dan wel indien dit moment niet is vast te stellen, na verloop van een jaar te rekenen vanaf de dag waarop Opdrachtnemer de opdracht voltooide of om welke andere reden dan ook beëindigde.

10.4 De opdrachtgever dient eventuele schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan daarvan aan Opdrachtnemer te melden. Schade die de opdrachtgever niet binnen laatstgenoemde termijn heeft gemeld, komt alleen voor vergoeding in aanmerking indien opdrachtgever aantoont dat de schade redelijkerwijs en buiten zijn toedoen niet eerder gemeld kon worden.

10.5 De opdrachtgever is verplicht Opdrachtnemer te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, behoudens voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van Opdrachtnemer bestaat.

Artikel 11 – Ontbinding

Opdrachtnemer is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Hij kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.


Artikel 12 – Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege en transportbelemmeringen.

12.2 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Opdrachtnemer niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien de opdrachtgever consument is, geldt de in dit lid bedoelde opschortingbevoegdheid slechts voor zover deze bevoegdheid hem/ haar op grond van de wet toekomt.

12.3 Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Opdrachtnemer gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 13– Auteursrechten

13.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Opdrachtnemer het auteursrecht op door Opdrachtnemer vervaardigde vertalingen en andere teksten.

13.2 De opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.


Artikel 14 – Toepasselijk recht

14.1 Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.


Artikel 15 – Depositie en inschrijving

Opdrachtnemer is onder nummer 08101529 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland te Enschede, waar ook deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd.